Powrót Powrót
Aktualizacja informacji nt. podmiotu zarządzającego funduszem KREOS

Data sporządzenia: 2019-09-13

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 29/2019 w sprawie cofnięcia przez KNF zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI, które zarządzało dotychczas funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent jako jedyny uczestnik Funduszu na zgromadzeniu jego inwestorów w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2019 roku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("IPOPEMA"), które wstępnie wyraziło zainteresowanie przejęciem zarządzania Funduszem. Emitent przypomina, że zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z cofnięciem przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej m.in. z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przez SATURN TFI S.A., Depozytariusz funduszu powinien przekazać zarządzanie nim innemu towarzystwu w terminie trzech miesięcy. Emitent wyjaśnia również, że podejmuje działania mające na celu jak najszybsze przejęcie zarządzania Funduszem przez nowe Towarzystwo. Wyrażona w dniu dzisiejszym zgoda zgromadzenia inwestorów Funduszu umożliwia uzgodnienie z IPOPEMA szczegółowych warunków współpracy w zakresie zarządzania Funduszem.