Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2019-08-02

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("SMS Kredyt") a KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent Ramowej Umowy Sekurytyzacyjna ("Umowa ramowa").

Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 2 sierpnia 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W ocenie Zarządu Emitenta, zawarta umowa stanowi umowę istotną z uwagi na jej istotną szacunkową wartość jak również jej istotny wpływ na realizację oraz rozwój podstawowej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A.