Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS KREDYT HOLDING S.A.

W nawiązaniu do raportu ESPI 43/2019, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "TFI", które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty "KREOS", wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Wykup dokonany został w związku z przesłanym do TFI żądaniem wykupu, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym i objął łącznie 18 921 sztuk certyfikatów inwestycyjnych funduszu KREOS serii B.

Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wynosi ok. 3,04 mln zł.

Wykup objął mniejszą liczbę certyfikatów inwestycyjnych niż objęta żądaniem wykupu, co jest związane z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu Funduszu. Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłaciło Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa Prawna: Art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  • Daniel Meniów - Członek Zarządu
  • Krzysztof Nadolski - Członek Zarządu