Powrót Powrót
Rozliczenie umów ramowych przez Fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2019-06-07

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2018 oraz kolejnych raportów dotyczących umów ramowych o współpracy w zakresie sekurytyzacji, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku powziął informację, że fundusze nabywające wierzytelności od KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("KREOS"), którego jedynym uczestnikiem jest SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent", "Spółka") dokonały końcowego rozliczenia transakcji zawartych na podstawie ww. umów ramowych.
Umowy ramowe o których mowa powyżej przewidywały, że wierzytelności przenoszone przez KREOS na ich podstawie podlegają badaniu pod względem określenia wskaźników szkodowości. W zależności od wyniku dokonanej analizy strony były uprawnione do dokonania odpowiedniej korekty wynagrodzenia – w dół w przypadku, gdy wskaźniki będą wskazywały na większą niż założona szkodowość lub w górę w przypadku, gdy wskaźniki będą lepsze od oczekiwanych. Dokonane rozliczenie szkodowości przeniesionych przez KREOS wierzytelności wykazało, iż pierwotne wynagrodzenie KREOS zostanie powiększone o łączną kwotę ok. 0,87 mln zł. Kwota ta wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres drugiego kwartału 2019 roku.