Powrót Powrót
przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 29/2019 oraz 35/2019 dotyczących zarządzania funduszem inwestycyjnym KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"KREOS"_, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Emitent"_ informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2019 roku powziął informację o przejęciu z tym samym dniem zarządzania funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"KREOS"_ przez IPOPEMA TFI S.A. _"Towarzystwo"_. Przejęcie zarządzania nastąpiło w konsekwencji zawarcia pomiędzy depozytariuszem KREOS, którym jest mBank S.A. a Towarzystwem umowy o przejęcie zarządzania funduszem KREOS. Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach, przejęcie zarządzania funduszem KREOS przez Towarzystwo wymaga – poza podpisaniem umowy, również dokonania przez Depozytariusza zmiany statutu tego funduszu w zakresie firmy, siedziby i adresu Towarzystwa, przy czym Towarzystwo wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu KREOS z chwilą wejścia w życie zmian statutu w ww. zakresie. Zmiany w statucie weszły w życie w dniu dzisiejszym, czyli z dniem ich ogłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Depozytariusza. 


Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Towarzystwem umowę, której przedmiotem jest współpraca Emitenta z IPOPEMA TFI w zakresie zarządzania i administrowania funduszem KREOS, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Joanna Januszewska-Noga – radca prawny