Powrót Powrót
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez ZI oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Data sporządzenia: 2019-11-26

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. "Emitent", informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Inwestorów KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem Fundusz, na którym zgodnie z uprawnieniem statutowym Funduszu wyznaczony został Dodatkowy Dzień Wykupu, którym będzie dzień 30 listopada 2019 roku. Tym samym, zgodnie ze Statutem Funduszu dzień ten będzie jednocześnie Dniem Wyceny. 


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym Funduszem żądanie wykupu łącznie 24 889 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 3,9 mln zł trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych.

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 listopada 2019 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Radca Prawny- Joanna Januszewska-Noga