Powrót Powrót
Informacja o Rolowaniu obligacji serii AM i AN przez Obligatariuszy tych serii SMS KREDYT HOLDING S.A. (PLSMSKH00019)

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2019, w którym Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. "Emitent", "Spółka" informował o wstępnym zainteresowaniu części Obligatariuszy możliwością tzw. rolowania obligacji serii AM i AN oraz raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 dotyczącego podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o emisji obligacji serii AS, Emitent informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Emitenta wpłynęły od części Obligatariuszy serii AM i AN  "Obligatariusze Rolujący" żądania rolowania obligacji tych serii z nową serią AS.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Obligatariuszy Rolujących, wierzytelności z tytułu należności głównych 100% obligacji serii AM oraz 66 % obligacji serii AN zostaną potrącone z wierzytelnością z tytułu obligacji serii AS.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji Serii AM wynosi 5.000.000 PLN pięć milionów złotych. Wszystkie te obligacje zostaną zamienione na Obligacje Serii AS.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji Serii AN wyniosła 11.400.000 PLN słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych. Rolowaniu zostaną poddane obligacje o łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 PLN słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych. 

W oparciu o otrzymane żądania rolowania obligacji z każdym z Obligatariuszy Rolujących zawarto w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2019 r., porozumienie dotyczące zasad rolowania oraz terminów wypłaty odsetek. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, ustalono, że do rolowania obligacji dojdzie w dniu 25 czerwca 2019 roku _Data Rolowania_. W związku z tym w przypadku obligacji podlegających rolowaniu uzgodniono, że okresy odsetkowe, które rozpoczęły się zgodnie z właściwym dla danej serii obligacji AM lub AN harmonogramem zakończą się w Dacie Rolowania, z wyłączeniem tego dnia.

Część obligacji serii AN, która nie podlega rolowaniu, będzie obsługiwana przez Emitenta zgodnie z obowiązującymi dla tej serii Warunkami Emisji Obligacji. Termin wykupu pozostałych Obligacji Serii AN, o łącznej wartości 3.900.000,00 PLN słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych przypada na 30 sierpnia 2019 roku.

Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga - radca prawny