Raport 70/2021
23.12.2021
Zawarcie aneksów do umów inwestycyjnych
Raport 69/2021
08.12.2021
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o rozszerzeniu współpracy.
Raport 68/2021
30.11.2021
Zawarcie listu intencyjnego
Raport 67/2021
17.11.2021
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 66/2021
17.11.2021
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 65/2021
21.10.2021
Podpisanie listu intencyjnego
Raport 64/2021
15.10.2021
Powzięcie informacji o zawarciu umów inwestycyjnych
Raport 63/2021
13.10.2021
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Raport 62/2021
07.10.2021
Notyfikacja osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Raport 61/2021
07.10.2021
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 60/2021
07.10.2021
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 59/2021
07.10.2021
Informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej przewidującej przeniesienie znacznych pakietów Akcji Emitenta
Raport 58/2021
07.10.2021
Wpis spółki zależnej do rejestru instytucji pożyczkowych
Raport 57/2021
06.10.2021
Zawarcie istotnej umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS) przez spółkę zależną
Raport 56/2021
01.10.2021
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 55/2021
30.09.2021
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 54/2021
30.09.2021
Notyfikacja osoby pełniącej obowiązki zarządczą
Raport 53/2021
30.09.2021
Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025
Raport 52/2021
30.09.2021
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 51/2021
Raport 51/2021
30.09.2021
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji nowej emisji
Raport 50/2021
28.09.2021
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji nowej emisji
Raport 49/2021
28.09.2021
Informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej przewidującej przeniesienie znacznych pakietów Akcji Emitenta
Raport 48/2021
24.09.2021
Informacja o uruchomieniu usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną
Raport 47/2021
20.09.2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 września 2021 r.
Raport 46/2021
20.09.2021
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału
Raport 45/2021
14.09.2021
Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
Raport 44/2021
23.08.2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Femion Technology S.A.
Raport 43/2021
11.08.2021
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku
Raport 42/2021
11.08.2021
Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie
Raport 41/2021
05.08.2021
Utworzenie spółki zależnej do realizacji projektu BNPL
Raport 40/2021
Dokonanie wpisu w rejestrze usług płatniczych w zakresie działalności transgranicznej
Raport 39/2021
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 38/2021
Złożenie wniosku o dopuszczenie do świadczenia usług przez spółkę zależną na rynku europejskim
Raport 37/2021
Zawarcie umowy objęcia akcji
Raport 36/2021
Podpisanie listu intencyjnego
Raport 35/2021
Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii
Raport 34/2021
Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej
Raport 33/2021
Podjęcie decyzji przez spółkę zależną Emitenta o wznowieniu działalności pożyczkowej
Raport 32/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2021 r.
Raport 31/2021
Informacja nt. zamiaru likwidacji Funduszu KREOS
Raport 30/2021
Wykreślenie zastawu rejestrowego
Raport 29/2021
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 28/2021
Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji
Raport 27/2021
Zmniejszenie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych
Raport 26/2021
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AS na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
Raport 25/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 24/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 23/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 22/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 21/2021
Postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego
Raport 20/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Raport 19/2021
Całkowita spłata kredytu rewolwingowego
Raport 18/2021
Zapłata ceny za zbywane wierzytelności
Raport 17/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 16/2021
Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu.
Raport 15/2021
Uzyskanie zgód korporacyjnych na sprzedaż portfeli wierzytelności
Raport 14/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 13/2021
Decyzja o planowanej zmianie statutu i wprowadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Raport 12/2021
Informacja o odpisie aktualizacyjnym na udziały w Spółce Zależnej
Raport 11/2021
Brak przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AS
Raport 10/2021
Informacja nt. wstępnego wyniku za rok 2020 oraz wysokości wskaźnika zadłużenia dla obligacji AS
Raport 9/2021
Odwołanie Dodatkowego Dnia Wykupu
Raport 8/2021
Przyjęcie niewiążącej wstępnej oferty zbycia portfeli wierzytelności
Raport 7/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 6/2021
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 5/2021
Wykup i wyrejestrowanie obligacji AP
Raport 4/2021
Informacja o przedłużeniu czasowego wstrzymania działalności pożyczkowej przez spółkę zależną Emitenta
Raport 3/2021
Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 2/2021
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Raport 1/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem