Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2019-01-08

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 8 stycznia 2019 roku aneksu do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej zawartej pomiędzy KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, a spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("SMS Kredyt"). Przedmiotem Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2018, jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne. Ramowa Umowa Sekurytyzacyjna została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku, natomiast aneks podpisany w dniu 8 stycznia 2019 roku przedłuża okres jej obowiązywania do 30 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu Strony planują zawrzeć nową Ramową Umowę Sekurytyzacyjną. W aneksie znajduje się zapis o wejściu aneksu w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Poza powyższym podpisany aneks nie wprowadza innych zmian do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej.