Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

W nawiązaniu do raportu ESPI 20/2019, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku powziął informację o dokonaniu przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "TFI", które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty "KREOS”, wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Wykup dokonany został w związku z przesłanym do TFI żądaniem wykupu i objął łącznie 19 097 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B.

Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wynosi ok. 3,2 mln zł .

Wykup objął taką samą ilość certyfikatów inwestycyjnych jak objęta żądaniem wykupu. Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Osoba reprezentująca Spółkę: Joanna Januszewska-Noga, radca prawny

Podsatwa Prawna: Art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.