Powrót Powrót
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-08-12

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 12 sierpnia 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za II kwartał 2019 roku Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji nt. wstępnego skonsolidowanego wyniku netto za ww. okres.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowany zysk netto za drugi kwartał 2019 roku wyniesie ok. 90 tys. zł w porównaniu do 2.015,7 tys. zł straty netto za pierwszy kwartał tego roku.

Emitent wyjaśnia, iż na wskazaną powyżej zmianę wyniku netto, wpływ miał w szczególności wzrost przychodów ze sprzedaży wierzytelności z funduszu, którego uczestnikiem jest Emitent, tj. z KREOS NS FIZ do funduszy, z którymi KREOS NS FIZ ma zawarte ramowe umowy sprzedaży wierzytelności, o których Emitent informował m.in. raportami 14/2018 oraz 27/2019, a także rozliczenie umów ramowych, o którym to rozliczeniu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 16/2019.

Informacja nt. ostatecznych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie przekazana do wiadomości publicznej w ramach skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 14 sierpnia 2019 roku.