Powrót Powrót
Przydział obligacji serii AS

Data sporządzenia: 27-06-2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. "Emitent", "Spółka" informuje o podjęciu w dniu 27 czerwca 2019 roku uchwały w sprawie przydziału obligacji serii AS  "Uchwała" w liczbie 12 800 słownie: dwanaście tysięcy osiemset sztuk.


Obligacje serii AS zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały Zarządu Emitenta oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Dz. U. z 2018 poz. 483. Obligacje serii AS są obligacjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN jeden tysiąc złotych każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% osiem i pół procent w skali roku "Obligacje", z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące, z terminem wykupu 27 czerwca 2022 roku. Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 12 800 000,00 PLN dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych_. Obligacje zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, przy czym zabezpieczenie ustanowione zostanie, stosownie do treści art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i zgodnie z warunkami emisji, po wydaniu Obligacji.

Część obligacji serii AS o łącznej wartości 300 000,00 PLN  trzysta tysięcy złotych została opłacona przelewem na rachunek Emitenta, a pozostałą część o łącznej wartości 12 500 000,00 PLN dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych_rozliczono między Emitentem a Obligatariuszami poprzez tzw. rolowanie obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 19/2019.


Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga radca prawny

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.