Raport 37/2017
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 36/2017
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 35/2017
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 34/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 8 grudnia 2017 r.
Raport 33/2017
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
Raport 32/2017
Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem KREOS
Raport 31/2017
Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
Raport 29/2017
Aktualizacja informacji nt. podmiotu zarządzającego funduszem KREOS
Raport 28/2017
Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.
Raport 27/2017
Decyzja KNF dotycząca FinCrea TFI
Raport 26/2017
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 25/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2017 roku
Raport 24/2017
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
Raport 23/2017
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
Raport 22/2017
Informacja nt. umów sprzedaży wierzytelności
Raport 21/2017
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki zależnej
Raport 20/2017
Podpisanie umowy kredytu rewolwingowego przez Emitenta
Raport 19/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 26 czerwca 2017 r.
Raport 18/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2017 r.
Raport 17/2017
Informacja na temat wypłaty dywidendy
Raport 14/2017
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
Raport 13/2017
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 12/2017
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem umieszczenia
Raport 11/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku
Raport 10/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku
Raport 9/2017
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Raport 8/2017
Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną
Raport 7/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17 lutego 2017 r.
Raport 6/2017
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 4/2017
Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta ze spółką zależną
Raport 3/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2017 roku
Raport 2/2017
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 1/2017
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.