Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2019-05-07

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o podpisaniu w tym samym dniu przez spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("SMS Kredyt") aneksu do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej ("Aneks") o której mowa w ww. raporcie bieżącym zawartej pomiędzy SMS Kredyt a KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent. Przedmiotem Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne, natomiast Aneks przedłuża okres obowiązywania tej umowy do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Do końca ww. okresu Strony planują zawrzeć nową Ramową Umowę Sekurytyzacyjną. W aneksie znajduje się zapis o wejściu aneksu w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Poza powyższym podpisany aneks nie wprowadza innych zmian do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej.