Powrót Powrót
większenie wysokości limitu kredytowego z jakiego może korzystać spółka zależna

Data sporządzenia: 2019-09-17

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI 31/2019 Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2019 roku pomiędzy bankiem Santander Bank Polska S.A. ("Bank") a kolejną osobą fizyczną została podpisana umowa ustanowienia dalszego zabezpieczenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym jaki spółka zależna od Emitenta – SMS Kredyt Sp. z o.o. ("Spółka zależna") zawarła z Bankiem w dniu 27 sierpnia 2019 roku.
Umowa ustanowienia dalszego zabezpieczenia umowy o kredyt stanowi umowę ustanowienia kaucji do wysokości 100.000 Euro, co stanowi równowartość ok. 0,43 mln zł. Ustanowienie ww. kaucji oznacza, że Spółka zależna może korzystać z limitu kredytowego w szerszym zakresie. Emitent przypomina, że na podstawie ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym przyznany Spółce zależnej limit kredytowy wynosi 4 mln zł, jednak bieżąca wysokość limitu, z jakiego Spółka zależna może faktycznie korzystać została ograniczona do wysokości ustanowionego zabezpieczenia w postaci kaucji umieszczonej na rachunki bankowym prowadzonym przez Bank, która na dzień zawarcia Umowy zabezpieczenia wynosi łącznie ok. 0,63 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej SMS Kredyt Sp. z o.o