Powrót Powrót
Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów

Data sporządzenia: 2019-07-09

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 9 lipca 2019 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 3 lipca 2019 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Emitenta, o którym Emitent informował w raportach ESPI 20/2017 i 17/2018. Jednym z ustanowionych zabezpieczeń do umowy kredytu jest wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych funduszu do rejestru zastawów. Zgodnie z umową kredytu w przypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu będzie wyższa niż 150% kwoty kredytu, liczba certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zastawu zostaje zmniejszona, tak aby łączna wartość przedmiotu zastawu była równa co najmniej wysokości zabezpieczenia.
W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na 88.946 sztukach certyfikatów serii D o numerach od 1 do 35.165 oraz serii B o numerach od 45.020 do 56.833, od 168.943 do 189.810 oraz od 217.465 do 238.563, a wpisano zastaw na 84.944 sztukach certyfikatów serii D o numerach o numerach od 1 do 35.165 oraz serii B o numerach od 45.020 do 56.833, od 168.943 do 185.858 oraz od 217.465 do 238.563. Aktualnie ww. zastawem objętych jest łącznie 84.994 certyfikatów.