Powrót Powrót
Podpisanie umowy kredytu rewolwingowego przez Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-22                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku zawarto umowę o kredyt rewolwingowy do kwoty 5 mln zł (pięć milionów złotych) z Bankiem BZ WBK S.A. ("Bank").
Zawarcie Umowy ma na celu zapewnienie finansowania objęcia przez Emitenta kolejnej serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez jednostkę zależną od Spółki tj. KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, której jedynym uczestnikiem jest Emitent. Kredyt został udzielony na okres do dnia 21 sierpnia 2019 roku.
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 3 punktów procentowych w stosunku rocznym.
W celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej Emitent dodatkowo zawarł z Bankiem umowę IRS - Interest Rate Swap (Transakcja Zabezpieczająca Ryzyko Stopy Procentowej).
Zabezpieczeniem kredytu są:
1) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku bankowego ustanowiony przez spółkę zależną - SMS Kredyt sp. z o.o.,
2) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
3) poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę zależną - SMS Kredyt sp. z o.o. na wekslu in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego,
4) zastaw rejestrowy na Certyfikatach Inwestycyjnych o łącznej wartości nie niższej niż 8 mln zł.
Pozostałe warunki zawartej umowy, w tym w zakresie możliwość i jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.