Powrót Powrót
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem umieszczenia

Data sporządzenia: 2017-05-26                                 
    
Podstawa prawna                             
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2017 roku _"ZWZ"_ informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26 maja 2017 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad ZWZA punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza.
W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obraz ZWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r. na godz. 9:00:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
14) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
15) Wolne głosy i wnioski.
16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.     
Załącznik:

Zalącznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf