Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2017-12-28                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku został zawarty aneks do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej zawartej pomiędzy KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, a spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("SMS Kredyt"). Przedmiotem Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017, jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne. Ramowa Umowa Sekurytyzacyjna została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast aneks podpisany w dniu 28 grudnia 2017 roku przedłuża okres jej obowiązywania do końca marca 2018 roku. Do tego czasu Strony planują zawrzeć nową Ramową Umowę Sekurytyzacyjną. Poza powyższym podpisany aneks nie wprowadza innych zmian do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej.Zawarta Ramowa Umowa Sekurytyzacyjna stanowi umowę istotną z uwagi na jej istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.