Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-01-20                                

Podstawa prawna                             
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    
Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 lutego 2017 roku, na godzinę 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, IV piętro. Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent przekazuje poniżej proponowaną zmianę Statutu, której dokonanie planowane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 lutego 2017 roku.
Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na:
a. dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b. jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c. dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję."

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.444.750,00 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:
a. dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b. jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c. dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset (2.889.500) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję."

Załączniki:
1. Ogłoszenie zwołanie NZWA SMS Kredyt Holding S.A.
2. Projekty uchwał NZWA SMS Kredyt Holding S.A.
    
Załączniki:

  Zalacznik_nr_1_do_raportu_biezacego_nr_3_2017.pdf    
  Zalacznik_nr_2_do_raportu_biezacego_nr_3_2017.pdf