Powrót Powrót
Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.

Data sporządzenia: 2017-11-27                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 roku spółka zależna od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. (SMS Kredyt) zawarła ramową umowę o współpracy ("Umowa") z EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"Fundusz"_. Przedmiotem zawartej umowy ramowej jest stała współpraca w zakresie zbywania wierzytelności przez SMS Kredyt Sp. z o.o. na rzecz Funduszu. Na podstawie Umowy Fundusz obowiązał się do nabywania wierzytelności od SMS Kredyt zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, natomiast SMS Kredyt zobowiązał się do zbywania wierzytelności powstałych z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych na rzecz Funduszu. Strony uzgodniły, że wierzytelności SMS Kredyt będą nabywane przez Fundusz na podstawie odrębnych umów sekurytyzacji wierzytelności objętych danym wykazem wierzytelności. Umowa została zawarta w celu pozyskania dodatkowego finansowania na bieżącą działalność SMS Kredyt i obowiązywać będzie przez czas określony do 31 marca 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.