Powrót Powrót
Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Data sporządzenia: 2017-11-30                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku, Emitent powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną od Emitenta - SMS Kredyt Sp. z o.o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Bankiem kredytującym jest Bank Zachodni WBK S.A. _"Bank"_. Kwota przyznanego kredytu wynosi 4 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 31 stycznia 2018 Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny wystawiony przez kredytobiorcę oraz ustanowiona przez osobę fizyczną kaucja umieszczona na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej SMS Kredyt Sp. z o.o. Pozostałe warunki kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów.