Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2017-10-16                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2017 dotyczącego podpisania z Bankiem BZ WBK S.A. umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 5 mln zł, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 16 października 2017 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 10 października 2017 roku przez właściwy sąd rejonowy wpisu do rejestru zastawów zastawu na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (KREOS NS FIZ) do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 7,5 mln zł. Przedmiot zastawu stanowi łącznie 56.264 certyfikatów inwestycyjnych KREOS NS FIZ o łącznej wartości nie niższej niż 8 mln zł. Zastaw, o którym mowa powyżej stanowi ostatnie z umownych zabezpieczeń ww. kredytu rewolwingowego.