Powrót Powrót
Informacja nt. umów sprzedaży wierzytelności

Data sporządzenia: 2017-10-12                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku spółka zależna od Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o. otrzymała dwie obustronnie podpisane umowy zawarte z podmiotem z branży wierzytelności ("Nabywca").
Przedmiotem pierwszej z ww. umów jest zbycie na rzecz "Nabywcy" pakietu należących do SMS Kredyt Sp. z o.o. wierzytelności pożyczkowych po bezskutecznej egzekucji komorniczej.
Z kolei na podstawie drugiej z ww. umów SMS Kredyt sp. z o.o. działając jako zarządzający sekurytyzowanym portfelem wierzytelności Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Kreos NS FIZ") zbył na rzecz "Nabywcy" dalsze trzy pakiety wierzytelności pożyczkowych po bezskutecznej egzekucji komorniczej należące do "Kreos NS FIZ".
Wartość nominalna wszystkich zbywanych na rzecz "Nabywcy" pakietów to 12,7 mln zł (w tym 3,5 mln zł - pakiet SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz 9,2 mln zł - pakiety sprzedawane przez "Kreos NS FIZ"). Ceny transakcyjne zbycia poszczególnych pakietów wierzytelności odzwierciedlają warunki rynkowe dla transakcji obejmujących tego typu wierzytelności. Ceny zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty zawarcia ww. umów a przeniesienie własności pakietów wierzytelności na "Nabywcę" nastąpi z chwilą zapłaty ceny.
Zawarte umowy nie przewidują istotnych kar umownych a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.