Powrót Powrót
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2017-11-15                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2016 w sprawie postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2017 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 8 listopada 2017 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Spółka przypomina, że wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie obligacji serii AN. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii AN, w przypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu będzie wyższa niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, liczba certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zastawu zostaje zmniejszona, tak aby łączna wartość przedmiotu zastawu była równa co najmniej wysokości zabezpieczenia. W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na 151 164 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 66 301 do 217 464, a wpisano zastaw na 129 579 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 66 301 do 195 879.