Powrót Powrót
Informacja na temat wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2017-06-20                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 20 czerwca 2017 r. (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą ZWZ postanowiło o użyciu kapitału zapasowego Spółki, w ten sposób, iż zgromadzoną na tym kapitale kwotę 2.967.340,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści 00/100) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki. Uprawnionym Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.
Wypłatą dywidendy zostaną objęte 14.836.700 akcje Spółki.
Łączna wartość dywidendy wynosi 2.967.340 zł.
Dzień dywidendy (D) ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r.
Dzień wypłaty dywidendy (W) ustalono na dzień 12 lipca 2017 r.