Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2017-01-02                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 roku spółka zależna od Emitenta ("SMS Kredyt") powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu ("Fundusz") Ramowej Umowy Sekurytyzacji ("Umowa ramowa"). Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W ocenie Zarządu Emitenta, zawarta umowa stanowi umowę istotną z uwagi na jej istotną szacunkową wartość jak również jej istotny wpływ na realizację oraz rozwój podstawowej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A.