Powrót Powrót
Aktualizacja informacji nt. podmiotu zarządzającego funduszem KREOS

Data sporządzenia: 2017-11-28                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu nr 27/2017 w sprawie cofnięcia przez KNF zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI, które zarządzało dotychczas funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent jako jedyny uczestnik Funduszu na zgromadzeniu jego inwestorów w dniu 28 listopada 2017 roku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Emitent przedstawił Depozytariuszowi, którym jest mBank S.A. ofertę towarzystwa inwestycyjnego SATURN TFI S.A. (Towarzystwo). Towarzystwo wyraziło zainteresowanie przejęciem zarządzania Funduszem. Emitent przypomina, że zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z cofnięciem przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej m.in. z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przez FinCrea TFI S.A., Depozytariusz funduszu powinien przekazać zarządzanie nim innemu towarzystwu w terminie trzech miesięcy. Emitent wyjaśnia również, że podejmuje działania mające na celu jak najszybsze przejęcie zarządzania Funduszem przez nowe Towarzystwo.