Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2017-01-02                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 02 stycznia 2017 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł Umowy Ramowe o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe") z EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (łącznie jako "Eques Debitum").
Przedmiotem Umów ramowych jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Eques Debitum wierzytelności.
Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W ocenie zarządu Spółki, zawarte umowy stanowią umowy istotne z uwagi na ich oczekiwany istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.