Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2017-02-15                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 15 lutego 2017 r. powziął informację o zawarciu w dniu 14 lutego 2017 r. pomiędzy KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, Umowy Ramowej o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji a EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Eques Creditum"). Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Eques Creditum wierzytelności.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W ocenie zarządu Spółki, zawarta umowa stanowi umowę istotną z uwagi na jej oczekiwany istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent przypomina, iż posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.