Powrót Powrót
Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną

Data sporządzenia: 2017-04-27                                 
    
Podstawa prawna                             
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta ze spółką zależną _raport ESPI nr 4/2017 oraz raport EBI nr 5/2017_, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2017 roku został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów plan połączenia Spółek: SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z SMS Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Plan połączenia ze względu na zastosowaną uproszczoną procedurę połączenia na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać badaniu przez biegłego.
Plan Połączenia podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: http://www.smskredytholding.pl/.
Treść uzgodnionego planu połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.     

Załączniki:

Plan_Polaczenia_SKH_SMSINVEST.pdf