Powrót Powrót
Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta ze spółką zależną

Data sporządzenia: 2017-02-07                                     
            
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka przejmująca"_ informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku, Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną, tj. SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _"Spółka przejmowana"_ oraz o rozpoczęciu prac związanych z realizacją tego celu. Połączenie Emitenta z ww. spółką zależną odbędzie się w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału Emitenta. Po zakończeniu procesu łączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć, a Emitent jako Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej, która nie zajmuje się działalnością operacyjną.
W ocenie Zarządu planowane połączenie ww. spółek uprości strukturę Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. i przyczyni się do zmniejszenia kosztów administracyjnych oraz operacyjnych.
Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.