Powrót Powrót
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2017-12-28                                     
    
Podstawa prawna                          
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł aneksy do Umów Ramowych o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe") z EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz z EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze Eques"). Przedmiotem Umów ramowych, o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących ESPI odpowiednio nr 2/2017 oraz 6/2017, jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Funduszy Eques wierzytelności.
Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast aneksy podpisane w dniu 28 grudnia 2017 roku przedłużają czas ich obowiązywania do końca marca 2018 roku. Do tego czasu Strony planują zawrzeć nowe Umowy ramowe. Poza powyższym podpisane aneksy nie wprowadzają innych istotnych zmian do ww. umów. Zawarte Umowy ramowe stanowią umowy istotne z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.