Powrót Powrót
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

Data sporządzenia: 2017-06-08                                 

Podstawa prawna:                 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _t.j. z 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm._ po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką SMS Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie połączenia opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2017 r. jako załącznik do raportu bieżącego EBI nr 10/2017 oraz raportu ESPI nr 8/2017, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: http://www.smskredytholding.pl/ oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2017 r., nr 88 _5225_, Poz. 17115-17381.     
Załączniki:

II_zawiadomienie_o_zamiarze_polaczenia_SMS_Kredyt_Holding_SA.pdf