Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
 

Data sporządzenia: 2016-11-21

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka"), w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 15.11.2016 do 18.11.2016 Spółka nabyła łącznie 3.050 _słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt_ sztuk akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,89 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 38.135 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści pięć) sztuk akcji stanowiących 0,26% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 41.185 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 15 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 
 

 

Załącznik:

                   
       
  Szczegolowe_dane_transakcje_zakupu_akcji_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf