Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Data sporządzenia: 2016-12-05

  Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka"), w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 28.11.2016 do 02.12.2016 Spółka nabyła łącznie 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,88 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt osiem groszy) za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,03% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 43.950 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji stanowiących 0,30% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 48.850 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) sztuk akcji stanowiących 0,33% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 28 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
 
  Załączniki                    
  Szczegolowe_dane_transakcje_zakupu_akcji_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf