Powrót Powrót
Zakończenie Programu Odkupu akcji własnych

Data sporządzenia: 2016-12-12                                     
    
Podstawa prawna                                 
Inne uregulowania     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka") informuje, iż w związku z upływem dwunastomiesięcznego okresu okresu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku (NWZ) oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki (“Program"), Program został przez Spółkę zakończony.
Spółka informuje, że w okresie od dnia przyjęcia przez Zarząd Spółki Programu tj. w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia wygaśnięcia ww. upoważnienia NWZ do nabywania akcji własnych tj. do dnia 10 grudnia 2016 r. w wyniku transakcji przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, Spółka nabyła łącznie 52.800 akcji własnych, które stanowią 0,35% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcje zostały nabyte przez Spółkę za łączną kwotę w wysokości 86.160,39 zł, co daje średnią wartość nabycia 1 akcji przez Spółkę w wysokości 1,63 zł. Spółka o transakcjach nabycia akcji własnych Spółki w ramach Programu informowała szczegółowo w trakcie trwania Programu w raportach bieżących. Łączna wysokość kwoty za którą nabyto akcje powiększona o koszty nabycia tych akcji wyniosła 86 493,11 zł , co stanowi koszt wynoszący 1,64 zł w przeliczeniu na 1 akcję.
Emitent przypomina, iż w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące zwoła Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu i obniżeniu kapitału zakładowego.