Powrót Powrót
Przydział obligacji serii AM

Data sporządzenia: 2016-07-26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 22 lipca 2015 roku Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu 26 lipca 2016 roku uchwały w sprawie przydziału obligacji serii AM ("Uchwała") w liczbie 50 (pięćdziesiąt) sztuk. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały Zarządu Emitenta oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238).

Obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% _osiem i pół procent_ w skali roku ("Obligacje"), z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące, z terminem wykupu 27 lipca 2019 r. Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych). Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu.