Powrót Powrót
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Data sporządzenia:     2016-01-25                                 

Podstawa prawna                             
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
    
Treść raportu:                                     
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Emitent"_ informuje, że w dniu 25.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło pisemne zawiadomienie złożone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych w okresie od dnia 21.04.2015 r. do dnia 14.10.2015 r. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia, członek Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect GPW S. A. nabył w okresie od dnia 21.04.2015 r. do dnia 14.10.2015 r. łącznie 14.871 akcji Emitenta, po średniej cenie nabycia w wysokości 0,59 zł za 1 akcję, o łącznej wartości po cenie nabycia w wysokości 9.184,74 zł. Wartość nabytych akcji nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. W załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się zestawienie transakcji w wyniku których nabyte zostały akcje.     

Załączniki:

Transakcje_nabyte_akcje_SMS_Kredyt_Holding_SA.pdf