Powrót Powrót
Spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną oraz aktualizacja informacji na temat kredytu udzielonego tej spółce

Data sporządzenia: 2016-08-31

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Emitent zawarł porozumienie dotyczące spłat pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną od Emitenta tj. SMS Kredyt sp. o.o. (dawniej SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp.j. dalej jako Spółka Zależna). Na podstawie porozumienia Emitent dokonał rozliczenia spłat kapitałów wszystkich umów pożyczek udzielonych Emitentowi przez Spółkę Zależną w zamian za spłatę kredytu odnawialnego w Alior Bank S.A. (Bank), którego stroną była Spółka Zależna. Łączna wysokość dokonanej spłaty to 18.247.795,64 zł. Spłacone pożyczki obejmowały m.in. pożyczkę o udzieleniu, której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 102/2015.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2011 w sprawie zawarcia umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną z Bankiem oraz raportów bieżących EBI nr 60/2014 oraz 82/2015 w sprawie zawarcia aneksów do tej umowy, Emitent informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. Spółka Zależna podjęła czynności _obejmujące m.in. postawienie do dyspozycji Banku środków uzyskanych ze spłaty pożyczki o której mowa powyżej_ celem dokonania spłaty całości udzielonego kredytu a w konsekwencji wypowiedzenia ww. umowy kredytowej. W związku z wypowiedzeniem ww. umowy niezwłocznie podjęte zostaną również czynności niezbędne do zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych w związku z kredytem.