Powrót Powrót
Emisja obligacji serii AN

Data sporządzenia: 2016-08-19

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 19 sierpnia 2016 roku, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie emisji obligacji serii AN ("Uchwała"). Zgodnie z Uchwałą Emitent wyemituje nie więcej niż 130 _sto trzydzieści_ sztuk, trzyletnich, zabezpieczonych zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% (osiem i pół procent) w skali roku ("Obligacje"), z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące. Cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 13.000.000 PLN (trzynaście milionów złotych). Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238). Informacje o przydziale Obligacji Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.