Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Data sporządzenia: 2016-09-12

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka"), w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 05.09.2016 do 09.09.2016 Spółka nabyła łącznie 7.908 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiem) sztuk akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,45 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści pięć groszy) za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,05% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 9.292 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji własnych Spółki stanowiących 0,06% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 17.200 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście) sztuk akcji stanowiących 0,12% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 5 września 2016 r. do 9 września 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

   
  Załączniki                    
  Szczegolowe_dane_transakcje_zakupu_akcji_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf