Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
 

Data sporządzenia: 2016-09-02

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. _“Spółka"_, w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 24.08.2016 do 02.09.2016 Spółka nabyła łącznie 8.400 _słownie: osiem tysięcy czterysta_ sztuki akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,36 zł _słownie: jeden złoty i trzydzieści sześć groszy_ za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,06% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 892 _słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwie_ sztuki akcji własnych Spółki stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 9.292 _słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie_ sztuki akcji stanowiących 0,06% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 24 sierpnia 2016 roku do 2 września 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 
  Załączniki                    
  Szczegolowe_dane_transakcje_zakupu_akcji_SMSKREDYTHOLDING.pdf