Powrót Powrót
Przydział obligacji serii AN

Data sporządzenia: 2016-08-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 29 sierpnia 2016 roku uchwały w sprawie przydziału obligacji serii AN ("Uchwała") w liczbie 114 (słownie: sto czternaście) sztuk. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały Zarządu Emitenta oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238).

Obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 100.000 PLN _sto tysięcy złotych_ każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% _osiem i pół procent_ w skali roku _"Obligacje"_, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące, z terminem wykupu 30 sierpnia 2019 roku. Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 11.400.000 PLN (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych). Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu.