Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  Data sporządzenia:  2016-06-27
 

 

Podstawa prawna

               
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
 

 

Treść raportu:

                 
  Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. _“Spółka"_, w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 22.06.2016 do 24.06.2016 Spółka nabyła łącznie 892 _słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa_ sztuki akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,33 zł _słownie: jeden złoty i trzydzieści trzy grosze_ za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie nie posiadała akcji własnych Spółki.