Powrót Powrót
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Data sporządzenia: 2016-10-10

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (“Spółka"), w związku z wykonaniem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.12.2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 03.10.2016 do 05.10.2016 Spółka nabyła łącznie 4.207 (słownie: cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 1,66 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt sześć groszy) za sztukę.

Nabyte akcje stanowią 0,03% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 33.928 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) sztuk akcji stanowiących 0,23% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 38.135 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści pięć) sztuk akcji stanowiących 0,26% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 03 października 2016 r. do 05 października 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

   
  Załącznik:                    
       
  Szczegolowe_dane_transakcje_zakupu_akcji_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf