Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2018 roku

Data sporządzenia 2018-05-11:

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 8 czerwca 2018 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca podmiot: Michał Stanioch - Prezes Zarządu

Załączniki:

Zwołanie ZWZA SMS Kredyt Holding SA

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na ZWZA SMS Kredyt Holding SA

Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa do głosowania na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A.

Załącznik nr 3 - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 11.05.2018 roku.

Załącznik nr 4 - Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 8.06.2018 roku.

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2017.