Powrót Powrót
Przydział certyfikatów inwestycyjnych

Data sporządzenia: 2018-06-04

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 26/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 4 czerwca 2018 roku otrzymał od Saturn Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającego funduszem: KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), informację o przydzieleniu Emitentowi w dniu 4 czerwca 2018 roku 28 089 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii F Funduszu.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu