Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna

Data sporządzenia: 2018-01-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 45/2017 w sprawie podpisania umowy kredytowej przez spółkę zależną, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 roku, Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu aneksu do ww. umowy w rachunku bieżącym (?Aneks?), której stroną jest spółka zależna od Emitenta - SMS Kredyt Sp. z o.o. Emitent przypomina, że bankiem kredytującym jest Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank"), a kwota przyznanego kredytu wynosi 4 mln zł. Aneksem zmieniono pierwotny termin spłaty kredytu z dnia 31 stycznia 2018 roku na dzień 6 kwietnia 2018 roku. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie postanowień ww. umowy kredytowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu