Powrót Powrót
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Data sporządzenia: 2018-06-20

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 roku Emitent przesłał do SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu łącznie 30 649 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Żądanie wykupu dotyczy 2 000 sztuk certyfikatów serii A, 13 560 serii B oraz 15 089 serii F. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 4,9 mln zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy). Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 czerwca 2018 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu